นำเข้าข้อมูล

 นำเข้า 16 แฟ้ม OPD  
คลิก
นำเข้า 16 แฟ้ม IPT
คลิก
นำเข้า REP UCS
คลิก
นำเข้า REP LGO
คลิก
นำเข้า REP SSS
คลิก
นำเข้า REP OFC
คลิก

นำเข้า REP BKK

คลิก